අපේ වාසි

නිංෙබෝ YH හයිඩ්රොලික් යන්ත්ර කර්මාන්ත ශාලාව Beilun වරාය වන්නේ එහි ප්රසිද්ධ අලංකාර නගරයක්, නිංෙබෝ, දී ස්ථාපිත කරන ලදී. YH හයිඩ්රොලික් ආදිය braided රබර් නල, හෝස් උපාංග, හෝස් ferrules, අධි පීඩන හෝස් එක්රැස්වීම්, හිල් යන්ත්ර නිෂ්පාදනය හා සැපයුම් ඇති විශේෂිත කර්මාන්ත ශාලාව වේ නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස, YH අඩු පිරිවැය සමග වඩා හොඳ ගුණාත්මක අනුගමනය මත අවධාරනය කරයි.